Polityka Prywatności

Informujemy, iż firma SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara, ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

imię (imiona),  nazwisko, adresy e-mail, telefony kontaktowe, adresy stron www,  dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby, REGON, PESEL), numery rachunków bankowych, numery rejestracyjne samochodów oraz adres dostarczenia przesyłek lub/i wykonania zamówionych usług

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), odpowiedzi na zapytania ofertowe, składania zapytań lub korespondencji        z naszą firmą  w celu przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest:

SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara, ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce, NIP: 5130211927.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej

na adres:  SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara, ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce lub

email: sigamet@sigamet.pl.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”)
tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną  – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu działalności firmy SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara.

Dane osobowe są pobierane i przechowywane do celów prowadzenia badań marketingowych oraz innych tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja i przygotowanie Państwa zamówienia lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe

ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na ww. potrzeby

mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu

dostarczania klientom SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość), jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one

udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry

urzędowe (KRS, REGON, GUS,  itp.).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu

prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:  sigamet@sigamet.pl, oraz za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara, ul. Warszawska 15, 32-086 Węgrzce.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym

czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. Do Państwa danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy, którzy zostali pouczeni o tym,

że mogą być one przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem, w celu wykonania poszczególnych zadań, oraz że po zakończeniu czynności nadal obowiązuje ochrona danych osobowych. Zostali też poinformowani o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

i zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz pouczeni o sankcjach karnych wynikających

z naruszenia przepisów.

Administrator Danych Osobowych

SIGAMET s.c. M. Zuchara, A.Koziara

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. View more
Zamknij